Beleidsevaluatie Recreatie & Sport
Provincie Zuid-Holland 2019-2023

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Opgave

Voer de beleidsevaluatie uit voor Recreatie & Sport over de periode 2019-2023

Resultaat

Eindrapportage evaluatie met goedkeuring van externe deskundige

Zuid-Holland

De vraag

Binnen de provincie worden periodiek (veelal vierjaarlijks) evaluatieonderzoeken uitgevoerd voor alle opgaven. Het doel daarbij is steeds gelijk: het verkrijgen van inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij niet alleen om de vraag of beleid het beoogde effect heeft of goed wordt uitgevoerd, het is ook belangrijk om te onderzoeken hoe het beleid of de uitvoering verbeterd kunnen worden. De regels voor evaluaties zijn vastgelegd in de Verordening beleidsevaluaties en opgenomen in een Lange Termijn Agenda voor Provinciale Staten. Één van de voorwaarden is dat er een externe deskundige betrokken wordt die de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek beoordeeld. De Provincie Zuid-Holland heeft DestinatieX gevraagd te ondersteunen bij de beleidsevaluatie voor Recreatie & Sport in de periode 2019-2023.

Onze aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een senior beleidsmedewerker van het team.Door middel van deskresearch zijn tal van beschikbare documenten geanalyseerd, zoals jaarrekeningen, beleidsdocumenten, voortgangsrapportages, onderzoeksrapportages, tussenevaluaties, onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer etc. Er zijn verdiepende interviews gehouden met bijna alle beleidsmedewerkers waarmee onder andere is gesproken over de (causale) effecten van beleid, neveneffecten, alternatieven die gekozen hadden kunnen worden, voor wie en in welke omstandigheden werkt het beleid, inzicht in de waardering voor het beleid door belanghebbenden etc. Met een aantal stakeholders zijn aanvullende interviews gevoerd om openstaande vragen vanuit het onderzoek te bespreken, het oordeel over het beleid extra te onderbouwen en de uitkomsten van interne gesprekken te valideren. Alle informatie is verwerkt in een eindrapportage. Tijdens het proces heeft meermaals afstemming plaatsgevonden met de externe deskundige.

Het resultaat

Het resultaat is een evaluatierapport waarin de doeltreffendheid van Recreatie en Sport in de periode 2019-2023 is beoordeeld. Daarbij hebben we ook gekeken naar integraliteit en de aaneensluiting van de beleidscyclus. De rapportage is voorzien van een goedkeurend oordeel van de externe deskundige van CELTH over de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Het rapport is door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten.